Jak często należy wykonywać okresowe pomiary instalacji elektrycznej?

Konieczne kontrole instalacji elektrycznych
Starannie zaprojektowane, a później solidnie wykonane instalacje elektrycznej nie powinny sprawiać problemów zbyt często. Jednak ze względu na potencjalną szkodliwość – zarówno dla mienia, jak i dla osób – jaką mogą sprawić problemy z nią, kiedy już zaistnieją, nie powinno nikogo dziwić, że w prawie polskim występują regulacje dotyczące sprawdzania sprawności instalacji elektrycznych. Jakie są konkretne uwarunkowania prawne, stanowiące o konieczności dokonywania pomiarów instalacji elektrycznej?

Regulacje dotyczące kontroli okresowych w ustawie Prawo budowlane
Podstawowa regulacja zawarta jest w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane. Przepis ten stwierdza konieczność dokonywania co najmniej raz na pięć lat kontroli okresowej, która polegać będzie na „sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów”. Obiekt budowlany powinien być poddawany tej kontroli przez zarządcę lub właściciela.

Pozostałe regulacje
Do okresowych kontroli odnosi się również rozporządzenie Ministra Infrastruktury o bezpieczeństwie i higienie pracy. W par. 58 zostaje w nim uregulowana kwestia dotycząca kontroli stacjonarnych urządzeń elektrycznych oraz stanu i oporności izolacji tych urządzeń podczas robót budowlanych; regulacja stanowi, iż kontrola stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa odbywać się musi co najmniej raz w miesiącu, natomiast stan i oporność izolacji elektrycznych urządzeń stacjonarnych musi być kontrolowany co najmniej dwa razy w roku.
Jeszcze jednym aktem prawnym, w którym uregulowana została kwestia okresowych kontroli budynku jest rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Przedstawione tam normy nie zawierają jednak kluczowych wytycznych co do częstości kontroli okresowych, a tylko zasady ich przeprowadzania.

Podsumowanie
Rozważając kwestię okresowych pomiarów instalacji elektrycznych i elektrycznego sprzętu stacjonarnego, warto przypomnieć, że rzecz nie rozchodzi się tylko o unormowania prawne. Kontrole należy przeprowadzać również – a może przede wszystkim – ze względu na bezpieczeństwo pracowników lub użytkowników budynku. Jak to już zostało wspomniane na początku, nawet najsolidniej wykonana instalacja może się zepsuć, a – wziąwszy pod uwagę to, iż prąd może być śmiertelnie niebezpieczny – skutki takiej awarii mogą być naprawdę tragiczne. Tym samym rozsądniej stosować się do ustanowionych norm.
 

O serwisie

Wskazówki dotyczące montażu instalacji elektrycznych  w domach, ale i w budynkach użytku publicznego takich jak szkoły czy szpitale. 

Kontakt

ul. Kopernika 28, Kraków

802 658 412

kontakt@kongres-sep.pl

Galeria